Miljö

Att bygga ett hus med Butongs vertikala trädgårdar är som att anlägga en park, som i sin tur ökar sociala, ekonomiska och miljömässiga värden för huset såväl som för omgivningen.

Våra paneler är 100% mineraliska och är, ur en geologisk synvinkel, en sten. Klippan som bakgrund gör att en vertikal trädgård kan ha en mängd olika växter som gör väggen levande och förändras över åren.

Quebec, Kanada, (760 hus)
”Häckar och anlagda väggar tillförde 4% till fastighetspriset genom visuell påverkan.” Des Rosiers, Francois

Vertical Gardens från Butong skapar mer hållbara städer
Grön vägg och vertikala trädgårdar med vackra blommor

symbol_3 Biologisk mångfald

Avsaknaden av insekter i stadsmiljöer är inte bara ett ekologiskt hot utan skapar också ökade kostnader för staden då inga växter blir polinerade utan måste årligen återplanteras. Våra växtväggar skapar hemvist och olika insekter, spindlar och krypare som sänker skötselbehovet. Insekterna kan i sin tur bli mat åt fåglar.

Butongpanelen möjliggör större biologisk mångfald i våra städer

Bullerdämpande med Butong Buller

En butongpanel hjälper till att sänka bullernivåerna genom absorbtion av oljud. I en vertikal trädgård är denna egenskap ännu bättre och vi har labbresultat som bevisar att våra vertikala trädgårdar innhar klass A-C i ljudabsorption.

labbresultat skickas på förfrågan – fyll i ditt namn och e-post nedan.

7 + 3 =

Stadskylning med Butong Hållbarhet

Städerna växer och grönområden inom och utanför städerna tas i anspråk. Detta leder i sin tur till att värmen i städerna ökar. Vertikala ytor finns det gott om, och att använda dessa ytor till gröna fasader hjälper till att hålla nere temperaturen i staden och samtidigt fördela dagvattenhanteringen vid större skyfall.

Butong_contributionButong_contribution_2Butong_contribution_3

Sänker Nox-nivån och förbättrar CO2 med Butong Materialbesparingar med Butong NOx & CO²

Vår patenterade process minskar avsevärt mängden cement för att producera en betongpanel. Tack vare 3D-strukturen i materialet består en platt butongpanel av 80% mindre betong jämfört med en solid skiva med samma styrka. Vilket i sin tur minskar utsläppen av koldioxid.

Detta är den enklaste och mest kostnadseffektiva sätt som finns att skapa betongfilter.

Våra paneler agerar som filter för ljus, luft, ljud, vatten och växter. Luftföroreningar som NOx-gaser filtreras av våra paneler och växterna i sig själv är goda miljökämpar samtidigt som en artrikedom skapar en grund för biologisk mångfald.

All betong kan, genom tillsättning av titandioxid och under UV-ljus, bryta ner hälsovådliga kväveoxider. Butong är tack vare sin stora yta upp till tre gånger så effektiv jämfört med en platt panel. Butongpanelens karakteristiska utseende berättar också för betraktaren att en filtrering pågår.